Thin type ffu Fan DSX-400-8 Deshengxin Purification Equipment Co.,LTD